Regulamin

Regulamin


1. Informacje ogólne

Właścicielem sklepu internetowego, a zarazem Sprzedawcą dokonującym sprzedaży towarów zawartych w ofercie sklepu jest: KISSHER BEAUTY PAULINA KISSER, z siedzibą przy ul. Kontuszowej 16B, 05-230 Kobyłka, NIP: 952-193-55-48; Regon: 145875111zwany dalej: „Sklep”.

Sklep umożliwia zawieranie umów sprzedaży/nabycia towarów znajdujących się w ofercie handlowej Sklepu (zwanych dalej odpowiednio: „Umowami sprzedaży/nabycia” oraz „Towarami”).

Podmiotem zawierającym Umowę sprzedaży/ nabycia Towaru za pośrednictwem Sklepu może być jedynie pełnoletnie osoba fizyczna, która ukończyła lat 18 lub przedsiębiorca (zwani dalej łącznie: „Nabywcą”).

Administratorem danych osobowych jest KISSHER BEAUTY PAULINA KISSER, z siedzibą przy ul. Kontuszowa 16B, 05-230 Kobyłka, NIP: 952-193-55-48; Regon: 145875111.

Każdy odwiedzający Sklep, niezależnie od tego, czy zostanie przez niego zawarta ze Sklepem Umowa sprzedaży/nabycia czy nie, zwany jest „Użytkownikiem”.

Niniejszy regulamin Sklepu (zwany dalej: „Regulaminem”) skierowany jest do wszystkich Użytkowników i określa prawa i obowiązki Sklepu, Użytkowników oraz Nabywców związane z użytkowaniem Sklepu, dokonywaniem rejestracji, składaniem zamówień i zawieraniem Umów sprzedaży/nabycia Towarów za pośrednictwem Sklepu.

Informacje o Towarach w Sklepie, m.in. opisy i ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży/nabycia w rozumieniu art. 71 k.c., zgodnie z warunkami Regulaminu.

 

2. Oferta Sklepu

Wszystkie podane ceny wyrażone są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

Wszystkie Towary są fabrycznie nowe i objęte gwarancją producenta.

Oferowane Towary pochodzą od renomowanych producentów, są oryginalne, a podane specyfikacje pobrane są z materiałów przez nich publikowanych.

 

3. Warunki składania zamówienia

Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem. Składając zamówienie, Nabywca jednoznacznie oświadcza, iż rozumie i akceptuje treść Regulaminu.

Zamówienie można złożyć korzystając z formularza na stronie Sklepu. Po złożeniu zamówienia na adres elektroniczny Nabywcy podany w formularzu, zostanie wysłana wiadomość e-mail z odnośnikiem, w który należy kliknąć, aby potwierdzić zamówienie. Potwierdzić zamówienie można również wysyłając odpowiednią wiadomość na adres elektroniczny Sklepu lub telefonicznie.

Zamówienie zostaje złożone w momencie wciśnięcia przycisku „potwierdzam zakup”, po dodaniu produktów do koszyka oraz wypełnieniu formularza z danymi osobowymi.

Zamówienie zostaje przyjęte do realizacji w momencie wysłania od Sklepu do Nabywcy informacji o przyjęciu zamówienia do realizacji.

Do prawidłowego złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych osobowych w formularzu zamówienia. Użytkownik powinien podać prawidłowe dane umożliwiające kontakt i dostarczenie mu zamówionego Towaru.

Informacje zawarte w formularzu zamówienia powinny być zgodne z prawdą, aktualne oraz dokładne. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane dane są błędne lub na tyle niedokładne, że uniemożliwiają realizację zamówienia, w szczególności uniemożliwiają prawidłowe doręczenie przesyłki. Przed odmową realizacji Sklep podejmie próbę kontaktu z Użytkownikiem w celu ustalenia danych w zakresie umożliwiającym zrealizowanie zamówienia.

Sklep zastrzega sobie prawo odmowy lub anulowania realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika, który wcześniej nie odebrał zamówionego Towaru lub w sytuacji, gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnioną wątpliwość.

Na wpłatę za zamówienie, do którego Nabywca wybrał opcję przedpłata, czekamy do 7 dni. Po upływie tego terminu zamówienie zostaje anulowane.

Nabywca jest informowany o statusie realizacji zamówienia pocztą elektroniczną.

Standardowy termin realizacji zamówienia wynosi około 1–4 dni roboczych (nie dotyczy towarów „na zamówienie”), w przypadku płatności „za pobraniem”, a także po dokonaniu płatności przelewem, liczonych od momentu wpływ środków na rachunek bankowy Sklepu. Wysyłka towaru następuje standardowo w ciągu około 1-3 dni roboczych (nie dotyczy towarów „na zamówienie”). Dostawa za pośrednictwem kuriera trwa 1–2 dni robocze.

W przypadku przesyłek zagranicznych czas dostawy określany jest indywidualnie.

Po wysyłce zamówionego Towaru, Nabywca otrzymuje, za pomocą poczty elektronicznej, wiadomość o wysyłce zakupionych Towarów wraz z informacją o kurierze i numer przesyłki. Nabywca może sprawdzić status swojej przesyłki na stronie firmy kurierskiej.

Oferta prezentowana na stronach Sklepu nie odzwierciedla bieżącego stanu magazynowego Sklepu, co oznacza, że nie wszystkie towary, których opisy i zdjęcia prezentowane są na stronie Sklepu są dostępne od ręki. Niektóre z nich (dotyczy to zwłaszcza towarów o statusie „dostępny na zamówienie”) muszą zostać sprowadzone, co trwa od 3 do 30 dni, w zależności od dostępności towarów u dostawców. Przed złożeniem zamówienia zalecamy ustalenie ze Sklepem możliwego terminu jego realizacji.

W przypadku wydłużenia terminu realizacji zamówienia Użytkownik zostanie poinformowany o tym fakcie w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia zamówienia, za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie i podejmuje decyzje o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).

Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem do wystawienia faktury bez konieczności uzyskania jego podpisu.

Zamieszczone na stronie zdjęcia mają jedynie charakter przykładowy i mogą zniekształcać obraz struktury lub kolorystyki rzeczywistej Towaru wykonanego z surowców naturalnych, co jest cechą charakterystyczną drewna lub produktów z drewna.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen Towarów znajdujących się w ofercie Sklepu, opłat za wysyłkę, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian, wycofywania i wprowadzania nowych Towarów do oferty Sklepu. Powyższe uprawnienie nie ma wpływu na zamówienia przyjęte do realizacji przed wejściem w życie zmian.

 

4. Formy płatności oraz dostawy

Płatność za dokonywane zakupy może być uiszczona w następującej formie:

1. Gotówką lub kartą płatniczą przy odbiorze osobistym w magazynie Sklepu;

2. Gotówką u kuriera przy „wysyłce za pobraniem";

3. Szybkim przelewem elektronicznym Shoper Płatności; Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.

**Typy obsługiwanych kart płatniczych: Visa, Visa Electron, Maestro, MasterCard, MasterCard Electronic.

4. Przelewem na konto Sklepu:

KISSHER BEAUTY PAULINA KISSER, ul. Kontuszowa 16B, 05-230 Kobyłka

Numer konta bankowego: 59 1050 1025 1000 0090 9253 9825

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył konsument, chyba że konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

Każdy Towar zostaje wysłany wraz z fakturą VAT lub paragonem, zgodnie z wyborem nabywcy.

Sklep dokonuje dostawy na adres wskazany w zamówieniu, chyba że Nabywca wskaże, iż odbioru dokona osobiście w magazynie Sklepu.

Koszty przesyłki zależą od wagi oraz rodzaju zamówionego Towaru i są podane w zakładce „Koszty dostawy”, a także „w koszyku”, podczas składaniu zamówienia, przed jego złożeniem.

Koszty przesyłek zagranicznych kalkulowane są indywidualnie. W takim przypadku złożone zamówienie wycenianie jest przez Sklep w ciągu 1 dnia roboczego i wymaga powtórnego potwierdzenia przez Nabywcę.

5. Uszkodzenie przesyłki w transporcie

Dokładamy wszelkich możliwych starań, aby przesyłki zostały zapakowane w sposób właściwy i umożliwiający ich bezpieczny transport. Gdyby jednak zdarzyło się uszkodzenie mechaniczne towaru, powstałe podczas transportu, kupujący zobowiązany jest sporządzić w obecności kuriera protokół szkody, w którym zostaną dokładnie opisane uszkodzenia i ubytki towaru. Spisanie protokołu szkody ułatwi i znacznie przyspieszy proces reklamacji uszkodzonego towaru.

6. Odstąpienie od umowy przez Nabywcę będącego konsumentem

Nabywca będący konsumentem może odstąpić od Umowy sprzedaży/nabycia bez podania przyczyn, poprzez złożenie na piśmie stosownego oświadczenia i dostarczenie go w terminie 14 dni od dnia odbioru Towaru. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie można złożyć pocztą elektroniczną lub pocztą tradycyjną na adres siedziby Sklepu.

W razie rezygnacji z Towaru zakupionego w Sklepie (tj. realizacji prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia) na zasadach określonych w niniejszym punkcie, Umowa sprzedaży/nabycia uważana jest za niezawartą, a Nabywca jest zwolniony ze wszelkich zobowiązań. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. W takim przypadku uiszczona cena za Towar, wraz z kosztami pierwotnej przesyłki, które zapłacił Nabywca, zostaje zwrócona Nabywcy niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od Umowy sprzedaży/nabycia (przelewem bankowym na konto wskazane przez Nabywcę lub gotówką w magazynie Sklepu). W przypadku gdy nabywca wybrał sposób wysyłki towaru inny niż najtańszy z dostępnych sposobów wysyłki, sklep nie ma obowiązku zwrotu dodatkowych kosztów poniesionych przez nabywcę. Warunkiem zwrotu zapłaty za towar jest dostarczenie niezmienionego towaru do magazynu sklepu lub przekazanie dowodu odesłania towaru na adres sklepu. Koszt opakowania i odesłania Towaru ponosi Nabywca.

Jednocześnie informujemy, że nie przyjmujemy żadnych przesyłek odsyłanych do nas za pobraniem.

UWAGA! Ze względu na charakter towaru próbki olejów o pojemności 0,125L nie podlegają zwrotowi! Prosimy o przemyślane zakupy.

7. Gwarancja

Każdy Towar objęty jest gwarancją udzieloną przez producenta, która obejmuje wady uniemożliwiające jego prawidłowe i zgodne z przeznaczeniem użytkowanie.

Nabywca ma obowiązek przestrzegania instrukcji montażu oraz używania Towaru zgodnie z zaleceniami producenta.

Sklep zobowiązuje się do dostarczenia Nabywcy towaru bez wad oraz ponosi odpowiedzialność za wady mechaniczne powstałe podczas transportu do momentu podpisania przez odbiorcę Towaru listu przewozowego, że odebrał on Towar bez wad.

Warunkiem reklamacji Towaru w czasie jego użytkowania jest jego prawidłowy montaż oraz prawidłowe używanie i konserwacja w w/w czasie.

Sklep ponosi odpowiedzialność w stosunku do Nabywcy zgodnie z przepisami o rękojmi ( 2 lata ) uregulowanymi w Kodeksie Cywilnym. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia lub usterki nabytego Towaru spowodowane niewłaściwym montażem lub jego nienależytym przechowywaniem przez Nabywcę.

Wszelkie reklamacje należy kierować pisemnie na adres Sklepu: KISSHER BEAUTY PAULINA KISSER ul. Kontuszowa 16B, 05-230 Kobyłka. 

Sklep zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia do Sklepu reklamacji.

8. Pozasądowy system rozwiązywania sporów

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowego systemu rozwiązywania sporów w sprawach konsumenckich. Informacje na ten temat oraz zasady dostępu do procedur są udostępniane na stronach internetowych miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz organizacji pozarządowych udzielających pomocy Konsumentom.

https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Lista podmiotów uprawnionych do prowadzenia pozasądowego systemu rozwiązywania sporób znajduje się na stronie:

https://www.uokik.gov.pl/rejestr_podmiot_uprawnionych.php

https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php

Oraz na platformie internetowej za której pośrednictwem można złożyć skargę dotyczącą towarów lub usług zakupionych przez internet oraz znaleźć odpowiedni podmiot uprawniony. 

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL

Inspekcja Handlowa prowadzi mediacje mające na celu rozwiązanie sporu między Sprzedawcą a Konsumentem - zajmuje się sprawami, dla których nie został utworzony właściwy podmiot sektorowy. Postępowanie rozpoczyna się na wniosek konsumenta lub przedsiębiorcy. Należy go złożyć do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej właściwego ze względu na miejsce działalności przedsiębiorcy. Inspekcja Handlowa, obok postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich prowadzonego przez wojewódzkich inspektorów, działa za pomocą stałych sądów polubownych. Informacje dotyczące procedury mediacyjnej znajdują się w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej

 

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie
00-015 Warszawa
ul. Sienkiewicza 3
tel. 22 826 18 30, 22 826 42 09
faks 22 826 21 95
ih_warszawa@wiih.org.pl

Konsumenci mogą również uzyskać bezpłatną pomoc prawną u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów

https://www.uokik.gov.pl/rzecznicy.php

9. Ochrona danych osobowych

Dane osobowe Użytkownika podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997, Nr 133., poz.883). Sklep podejmuje wszelkie możliwe i nakazane odpowiednimi przepisami prawa środki techniczne i organizacyjne służące ochronie danych osobowych Użytkowników, w szczególności zapobiegające pozyskaniu i modyfikacji przez osoby nieupoważnione danych podawanych podczas rejestracji i składania zamówienia.

Nabywca, składając zamówienie, wyraża jednocześnie zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sklep w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia.

Szczegółowe informacje odnośnie przetwarzania i ochrony danych osobowych przez Sklep znajdują się w Polityce Prywatności zamieszczonej na stronie Sklepu.

10. Postanowienia końcowe

Wszystkie wymienione produkty i nazwy handlowe są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi lub nazwami zastrzeżonymi odpowiednich właścicieli.

Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Nabywcy (kolor itp.) nie mogą stanowić podstawy reklamacji zakupionego Towaru.

Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu. Wszelkie zmiany Regulaminu obowiązują od daty publikacji na stronie internetowej Sklepu, przy czym zmiany takie nie naruszają praw osób, które zawarły Umowy sprzedaży/nabycia Towarów przed dokonaniem zmian.

Umowy zawierane są zgodnie z przepisami prawa polskiego, a wszelkie spory mogące powstać w związku z ich realizacją, niewykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem podlegają rozpoznaniu przez właściwy rzeczowo sąd powszechny zgodnie z prawem polskim.

W sprawach nie uregulowanych Regulaminem mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy z dnia 2 marca 2000 r. O ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl